Energy Solutions For People and The Planet

Om MegaWatt Solutions Nordic

MegaWatt Solutions Nordic AB är ett svenskt geoenergföretag energiföretag som grundades 2016. Företaget är ett helägt dotterbolag tillBrainHeart Energy Group.

År 2016 skapade BrainHeart Energy ett gemensamt företag förgeoenergitjänster för villamarknaden tillsammans med Vattenfall. Sedan dess harBrainHeart Energy Energy Group fokuserat på att utveckla geoenergilösningar med megawattkapacitet för stora fastigheter som MegaWatt Solutions.

MegaWatt Solutions är en ledande leverantör av geoenergitekniklösningar med en vision för att skapa radikala förändringar inom energibranschen.

Vi strävar efter att förnya och utveckla den traditionella energimarknaden och erbjuda en stabil, effektiv och prisvärd försörjning av förnybar energi, samtidigt som vi hjälper samhället att massivt minska sitt beroende på fossila bränslen samt att stödja nationella och globala klimatmål.

Hur EBoxen skapades

En dag, när Inga Pichler, VD på BrainHeart Industries (ett dotterbolag till BrainHeart Capital), satt på sitt hörnkontor på den 57:e våningen av China World Kerry Center, fick hon ett telefonsamtal från VD:n på Invest Sweden Agency (ISA). Under samtalet diskuterade de möjligheterna för den kinesiska regeringen att samarbeta med en stor regional fastighetsutvecklare i Tianjin för att implementera en geoenergivärmepumpslösning från Sverige i stadens nya distrikt som var under uppbyggnad. Den första fasen rörde sig om 1 miljon kvadratmeter!

Beslutet hade tagits då uppvärmningstillförseln i Tianjin drevs av kol och naturgas. Den kinesiska regeringen har lovat en minskning av koldioxidutsläppen med 20% till 2030. Många koleldade kraftverk skulle avverkas och priset på naturgas ökade år efter år. Tianjin kommun ville använda subventioner från den kinesiska staten för att genomföra förnybara energilösningar, samtidigt som de ville bli en förebild för resten av landet.

ISA trodde att detta skulle vara ett fantastiskt tillfälle att marknadsföra och visa upp svensk geoenergiteknik i Kina. De hoppades att BrainHeart Capital tillsammans med BrainHeart Energy kunde vara delaktiga i utvecklingen av ett sådant samarbete.

BrainHeart Capital började investera i energisektorn år 2008. År 2010 beslutade Cynthia Jonströmer, VD på BrainHeart Capital, att ta ett stort kliv in i geoenergimarknaden (speciellt markvärmepumpar, GSHP). Sverige, med en befolkning på färre än 10 miljoner människor, hade ändå den främsta platsen för geoenergianvändning med en lång historia av teknik FoU, GSHP-utveckling och en omfattande erfarenhet av geoenergiprojekt. Världens främsta leverantörer av värmepumpar brukar vara belägna i norra Europa och i synnerhet i Norden. Vid den tiden var sådana markvärmepumpar dock i stort sett endast lämpliga för användning i villor och enfamiljshus.

Utvecklingen i Kina var mycket snabb. I juni 2012 besökte Ulf Jonströmer, VD för BrainHeart Energy AB Group, Tianjin och undertecknade ramavtalet för implementering av geoenergilösningar i dessa projekt med Tianjins kommun och den regionala fastighetsutvecklaren. En diplomat från den svenska ambassaden deltog i den officiella signeringsceremonin. I augusti 2012 inledde BrainHeart Energy AB det första pilotprojektet med ett försäljningskontor på 2000 kvm i Kina. BrainHeart Energy AB skickade svenska ingenjörer till Tianjin för att arbeta under sommar- och höstmånaderna. Trots god vilja hos båda parter började problemen växa. Komplex utrustning tenderar att gå sönder om den inte hanteras skickligt, och när den går sönder behöver man både teknisk expertis samt reservdelar. Olika handelsregler innebar att vår utrustning fastnade i kinesiska tullar. En hel del viktiga detaljer förlorades i översättning mellan ingenjörer och lokala installatörer, vilket i slutändan ledde till att installatörer anlände från Sverige för att ta itu med situationen. Projektkostnaderna steg i höjden. Utöver detta var en del av borrarbetet inte standardmässigt utfört och behövde göras om.

In August 2012, BrainHeart Energy AB began the first pilot project with a 2,000-sqm sales office in China. BrainHeart Energy AB sent Swedish engineers to Tianjin to work through the summer and autumn months. Despite the goodwill on both sides, problems started mounting. Complex equipment tends to break if not skillfully handled, and when it breaks you need both the technical expertise to fix it, as well as spare parts. Different trading rules meant that our equipment got stuck in Chinese customs. A great deal of essential details were lost in translation between engineers and local installers, ultimately leading to installers arriving from Sweden to deal with the situation. Project costs skyrocketed. In addition to this, some of the drilling work was not up to standard and had to be redone. Kostnaderna steg till fyra gånger över budgeten. Ändå var kostnaderna förmodligen bara ett relativt litet hinder. Den största utmaningen var att säkra en framgångsrik implementering inom en aldrig tidigare skådad tidsram enligt svensk standard, och allt detta med mycket begränsade resurser.

I december 2012 slutfördes projektet framgångsrikt. Genom det inbyggda SCADA-systemet kunde våra svenska ingenjörer kontrollera och modifiera mindre fel i systemet. De kinesiska kunderna var mycket imponerade och nöjda med geoenergitekniken. Och även om pilotprojektet hade varit framgångsrikt, fanns det utmaningar angående nästa steg. Hur kunde vi slutföra ett projekt på en miljon kvadratmeter med samma metod? Det verkade helt omöjligt.

Vad skulle vi göra?

Under samma period upplevde BrainHeart Energy en snabb tillväxt på den svenska marknaden. Under tiden att man kraftigt utvecklade villamarknaden, upptäckte företaget att många stora fastighetsutvecklare i Sverige nu var villiga att använda miljövänlig geoenergi för att förse sina byggnader med energi för värme och varmvatten, istället för fjärrvärme.

Trots att det var vår hemmamarknad stötte BrainHeart Energy fortfarande på problem och fann att traditionella markvärmepumpstekniker och installationsmetoder inte var lämpliga för implementering i stora fastighetsprojekt.

Återigen kom frågan – hur skulle det lösas?

Cynthia Jonströmer, VD för BrainHeart Capital, insåg att det krävdes en speciell lösning för att kunna exportera grön teknik från Sverige till avlägsna destinationer och möjliggöra pålitliga storskaliga geoenergiprojekt (GSHP). Produktionsledet behövde industrialiseras för att minska kostnaderna, behovet av skräddarsydda lösningar samt manuellt arbete på plats. Det krävdes dessutom digitala kontroller och datainsamling. Förutom det behövde manuella ingrepp i värmepumpens drift också minskas dramatiskt. Högkvalitativa och pålitliga operationer spelade en viktig roll för projektet. Cynthia uppmanade teamet att tillsammans med svenska experter och forskningsinstitutioner som KTH utveckla en energitekniklösning för att lösa dessa problem och möta marknadens behov.

År 2016, med etableringen av MegaWatt Solution Nordic AB (dåvarande BrainHeart Energy Technology), föddes och levererades vår första Energy-in-a-Box (EBox) lösning, med fullt funktionella, uppdragskritiska, exporterbara och plug & play-funktioner till marknaden.

FÖRETAGSKULTUR

&

VÄRDERINGAR

As a member of the BrainHeart Group, the MegaWatt Solutions company culture is deeply rooted in BrainHeart's core values and principles.  It is an integrated, collective endeavour to build an agile and resilient organisation. We can only truly accomplish our mission by working with our 

BRAIN + HEART.

BRAIN

BALANCE: Allt vi gör präglas av ett lugnt ochbalanserat tillvägagångssätt.

RESPONSIBILITY: While consistently challenging ourselves and being courageous in our endeavours, we are always aware of our corporate responsibility, our moral responsibility, our professional responsibility, our legal responsibility, as well as our social responsibility.

ASPIRATIONS: Vi är positiva förebilder för andra och oss själva. , hopp, beslutsamhet och medkänsla. Vi gör bra saker och visa integritet, optimism, hopp, beslutsamhet och medkänsla. Vi inspireras av våra förebilder och efterliknar dem.​

INTEGRITY: Vi har en stark moral och goda etiska värderingar. Vi är konsistenta och kompromisslösa när det gäller våra principer: ärlighet, autenticitet, öppenhet och mod.​.

NOBILITY: Vi vill förse omvärlden med prisvärd förnybar energi och den bästa teknologin. Vi vill tar oss an de största utmaningar i världen. Vi är beredda att ge vår tid och energi till att främja social ochmiljömässig hållbarhet till förmån för mänskligheten.​

HEART

HUMILITY: Vi inspireras av enastående prestationer som gunnar omvärlden. Som ett erkännande av livets komplexitet, av dygder och talanger som andra besitter, blir man ödmjuk inför den enorma insikten av vad man kan uppnå. Vi jobbar på ett positivt och inspirerande sätt, medan vi bibehåller en nådig och ödmjuk attityd.

EMPOWERMENT: Att bemynda våra medarbetare är nyckeln i vår HR-strategi. Vi ger individer, team och våra partner befogenheten att ta kontroll över sitt eget. De har makten att, både enskilt och kollektivt, hjälpa sig själva och andra att maximera kvalitén, samt att uppnå sina operativa och personliga mål.​ individuals, teams, subsidiaries and/or partnerships to take control of their circumstances, exercise power, individually and collectively, they are able to help themselves and others to maximise the quality and achieve their own operational and personal goals.

ACCOUNTABILITY: Ansvarsskyldighet är direkt kopplad till Empowerment: Det handlar om att äga, driva, svara och ansvara för sina ageranden. Det ligger till grund för god teamwork, eftersom det signalerar till andra att de är beroende av ens egna resultat. Det handlar om att fullfölja sina löften – att man gör det man säger man skall göra. Det handlar om en öppen och proaktiv dialog för att hålla de som ingår i ett team uppdaterade om statusen för sina åtaganden, eftersom det har en direkt inverkan på andras förmåga attuppnå deras åtaganden.​

RESPECT:Respekt har en motiverande funktion gör det möjligt för människor att utforska sin fulla potential. Vi främjar självkänsla och hedrar respekt för andra. Vi visar respekt genom omsorg, omtanke, känslor, värdighet och rättigheter. Vi omfamnar olikheter och mångfald.​

TRUST: Tillit är det som håller samman ett samhälle. Hela vår civilisation grundas i tillit. Tillit är katalysatorn som främjar lärande och utveckling. Genom hög prestanda kan vi vinna förtroende och skapa trovärdighet inom ett team, samt med våra partner och kunder. Genom vårt personliga engagemang för dessa värderingar kan vi skapa enmiljö där alla kan uppnå sin fulla potential.​

Investeringshistorik

År 2017 tog startupen MegaWatt Solutions Nordic AB in 10 miljoner kronor i en seed round för att komma igång med sin försäljning, FoU och verksamhet.
Rundan leddes av BrainHeart Energy AB i form av branschikonen Ulf Jonströmer samt Permak AB med den legendariska investeraren Göran Grosskopf.
Under 2018/2019 tog MegaWatt Solutions in 6 miljoner kronor från befintliga investerare.
År 2020 tog MegaWatt Solutions in 10 miljoner kronor från befintliga investerare.
År 2020 tog MegaWatt Solutions in 5 miljoner kronor från befintliga investerare.